Publicerad 170427

När hoppet sätts till public service

goran_swahn_wp“Lika mycket medel som de nordiska licens- och skattebetalarna tillför de nordiska via public service-systemet slussas också ur densamma via den digitala reklammarknaden.”

Den observationen är central i Kampen om reklamen, en studie från Nordicom som publicerades i veckan.

I och för sig tog det 150 sidor innan författarna Jonas Ohlsson och Ulrika Facht kom fram till den. Innan dess hade de dock gått igenom i stort sett alla tidigare kända fakta om nya beteenden och nya reklamlösningar.

Rapporten är beställd och finansierad av Nordiska ministerrådet och det norska Kulturdepartementet. Det torde vara ett uttryck för oron
på det politiska fältet för framtida svårigheter att finansiera lokalt producerat medieinnehåll.

Rapporten jämför utvecklingen i hela Norden och visar att digitaliseringen har fått störst konsekvenser i Sverige och Danmark, där utomnordiska digitala plattformar uppskattningsvis tog hand om mer än 60 procent av de digitala reklaminvesteringarna under 2016. I såväl Sverige som Norge svarade utomnordiska plattformar för i princip hela den samlade tillväxten i de digitala reklaminvesteringarna under både 2015 och 2016.

Kvällstidningarna har lyckats bäst i den nya konkurrensen. Det framgår också av vårt reportage om Aftonbladet TV att de arbetar hårt på att locka publiken direkt för att undvika att den kommer till deras sajter utan omvägen via de amerikanska konkurrenterna. För lokala medier är bidraget från den digitala annonseringen alltjämt alarmerande litet och för de flesta lokaltidningar handlar det om andelar omkring eller under tio procent.

Kampen om reklamen redovisar ur många olika aspekter att tidsfönstret där annonserande varumärken bekostade lokal och nationell nyhetsjournalistik är på väg att stängas. Public service andel av sådant innehåll blir bara större och större. I rapportens allra sista stycke drar Ohlsson och Facht den här slutsatsen utifrån den hastighet som medieintäkterna försvinner till USA:s västkust:

“Häri ligger inte bara den största utmaningen när det gäller att utforma en kraftfull mediepolitik ämnad att bevara den inhemska produktionen av kommersiellt finansierad nyhets- och aktualitetsjournalistik i de nordiska länderna, utan också den som är mest komplicerad för våra politiker att hantera.”


Tidigare Krönikor

COPYRIGHT 2009 INDIKAT AB
image image image image image image